İHALE İLANLARI

İran (Van) Forumu Uluslararası Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi hizmet alımı için ihale ilanı

3. Türkiye - İran (Van) Forumu Uluslararası Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi pazarlık usulü ihale ile ihale edilecektir.
1-Ajansın İrtibat Bilgileri:
a) adresi                                  : Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:25 İpekyolu / VAN
b) telefon ve faks numarası    : 0 432 215 65 55 - 0 432 215 65 54
c) elektronik posta adresi       : satinalma@daka.org.tr
2-İhale Konusu İşin:
a) niteliği, türü ve miktarı : 3. Türkiye - İran  (Van) Forumu Uluslararası Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi
b) yapılacağı yer                   : Van - Türkiye
c) toplam İş süresi                : 150 Gün           
3-İhalenin
a) usulü                                 : Pazarlık Usulü İhale
b) yapılacağı yer                   : Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:25 İpekyolu / VAN
c) tarihi ve saati                    : 02/08/2016 Salı günü  – Saat:  14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
  4. İsteklinin iş hacmini gösteren ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını ve işin türünü gösteren bilgi ve belgeler İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (İş Bitirme Belgesi, Fatura, sözleşme gibi) Yüklenici en az bir benzer iş (uluslararası organizasyon) tecrübesine sahip olmalıdır.
  5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
  7. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 1 (bir) ay içinde alınmış belge,
  8. Vergi borcu bulunmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 (bir) ay içinde alınmış belge,
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6-İhale dokümanı Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:25 İpekyolu / VAN adresinde görülebilir ve bedelsiz imza karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, 02/08/2016 Salı günü  – Saat:  14:00  kadar Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:25 İpekyolu / VAN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
8-İstekliler tekliflerini, götürü bedel/birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
11-Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
 


29.07.2016 Cuma