İHALE İLANLARI

Van İli ve İlçeleri Vizyon 2023 Ortak Akıl Stratejik Eylem Planının Hazırlanması hizmet alım işi ihale ilanı

T.C.
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

 
Van İli Ve İlçeleri Vizyon 2023 Ortak Akıl Stratejik Eylem Planının Hazırlanması Hizmet Alım İşi İhale İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Faaliyetleri çerçevesinde; Van İli ve İlçeleri Vizyon 2023 Ortak Akıl Stratejik Eylem Planının Hazırlanması Hizmet Alım İşi, Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1)      Ajansın İrtibat Bilgileri:
 a)      Adresi: Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:27 Van
 b)      Telefon : 0-4322156554 Fax: 2156555
 c)      Elektronik posta adresi: seyda.karadag@daka.org.tr
 d)     İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Şeyda KARADAĞ Birim Uzmanı
 
2)      İhale Konusu İşin:
 a)      Niteliği, türü ve miktarı: Van İli ve İlçeleri Vizyon 2023 Ortak Akıl Stratejik Eylem Planının HazırlanmasıHizmet Alınması.
b)      Yapılacağı yer: Van İli ve İlçeleri
 c)      Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 180 gün.
 
3)      İhalenin:
 a)      Usulü: Herkese Açık İhale Usulü
 b)      Yapılacağı yer: Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:27 Van
 c)      Tarihi ve saati: 28.03.2014 Cuma günü saat 10:00
 d)    Doküman bedeli: 100,00 TL (Dokümanın posta ile gönderilmesi talep edilmesi halinde 150,00 TL)
 
4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İlgili ihale dokümanı kapsamında teknik ve idari şartnamede belirtilen eğiticilere ilişkin özel kriterler ve belgeler saklı kalmak üzere
 4.1) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
  i.     Kanuni ikametgah sahibi olmak, Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
  ii.    İhale Dokümanı Teknik şartnamede belirtilen teminat ve diğer bilgi ve belgeler.
 4.2) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  i.    İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri (vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı son 3 döneme ait, Yeminli Mali Müşavir tasdikli rapor gibi)
  ii.     İsteklinin bitirdiği iş miktarını ve işin türünü-niteliğini gösteren bilgi ve belgeler.
  iii.    Yapılacak ihaleye katılabilmek için; kanuni ikametgâh sahibi olmak, Türkiye’de tebligat için adres göstermek şarttır.
 4.3) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  i.     İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, (Oda sicil kaydı, vekâletname, imza sirküleri vb)
  ii.     Teknik şartnamede belirtilen uzmanlıklara ait bilgi ve belgeler (özgeçmişler, vb.)
5)  Ekonomik ve/veya Teknik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
 
6) İhale dokümanı Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:27 Van adresinden görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Doküman Bedeli (bakınız 3.d) Ziraat Bankası Van Şubesi TR68 0001 0000 9652 2303 0950 01  Ajans hesabına yatırılacaktır.
 
7) Teklifler, 28.03.2014, saat 10:00’a kadar Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:27 Van adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
 
8) İstekliler tekliflerini, götürü  fiyat  üzerinden  vereceklerdir.
 
9) İstekliler teklif ettikleri  bedelin  %3’ünden (KDV hariç olmak üzere)  az  olmamak  üzere  kendi  belirleyecekleri  tutarda  geçici  teminat vereceklerdir, Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ajans hesabına (Ziraat Bankası Van Şubesi TR68 0001 0000 9652 2303 0950 01) yatırıldığını gösteren makbuzları istekli teklifi ile birlikte sunacaktır.
 
10) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
 
11) Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

20.03.2014 Perşembe