İHALE İLANLARI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mal alım işi için ihale ilanı

SOLAR PV(GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ), P İNVERTÖR, TRAFO SİSTEMİ, ALT KONSTRÜKSİYON, UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ, SATIN ALINACAKTIR.

ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

350 kWp solar pv(güneş enerji sistemi),350 kWp invertör,trafo sistemi,alt konstrüksiyon,uzaktan izleme sistemi,genel montaj alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/144433
 
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ ZEVE KAMPUSU 1/1 65080 ZEVE VAN MERKEZ/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322251103 - 4322251103
c) Elektronik Posta Adresi : bapb@yyu.edu.tr
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön yeterlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 20 Gün;

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 25.10.2013 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan ya da son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
1) Teklif verecek isteklinin yapmış olduğu işlerde Günerş Enerji Sistemi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Enerji sistemleri alanında benzer iş yapmış olduğunu belgelemek zorundadır.
2) Sistemin üretimine başlayabilmesi ve üretilen elektiriğin satılabilmesi için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, EPDK,TEDAŞ vs. ilgili kurumlardan gerekli iznin alınması için gerekli dosyanın eksiksiz olarak hazırlanması yükleniciye aiittir.

4.1.2. Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
350.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu. 
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan 143.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu asağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite rapaoru,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhaleye katılacak olan istekliler yapmış olduğu işlerde Güneş Enerji Sistemi,Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Enerji alanında benzer iş yapmış olduğunu belgelemek zorundadır.

5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.Ön yeterlik dokümanı 150 TRY (Türk Lirası) ve ihale dokümanı 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

21.10.2013 Pazartesi