İHALE İLANLARI

Yüksekova Kaymakamlığı, mal alım işi için ihale ilanı

T.C.
HAKKARİ İLİ YÜKSEKOVA İLÇESİ
YÜKSEKOVA KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yüksekova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Hakkari İlinde Meyvecilik ve Sebzeciliğin Geliştirmesi Mali Destek Programı kapsamında {Modern Meyveciliği Geliştirme Projesi} için 12 Kalem Meyve Bahçesi Ekipmanı ve Diğer MalzemeAlımı K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi doğrultusunda Açık İhale ile ihale edilecektir.                  

Birliğimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.  İhalemizde 28 NİSAN 2007 TARİH VE 26506 SAYILI Resmi gazetede yayınlana İç İşleri Bakanlığı KÖYLEREHİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ hükümleri uygulanır. İlgili mevzuat doğrultusunda birlikihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.Teklif veren istekliler, bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Ayrıca istekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İdare ve ihaleye İlişkin Bilgiler
1.  BİRLİK BİLGİLERİ;
a) Adı   : Yüksekova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi         : Hükümet Konağı Kat :3 Yüksekova
c) Telefon Numarası           : 438 351 01 12
d) Faks Numarası    : 438 351 01 12
f) İlgili Personelin adı soyadı unvanı : Seyyid Gıyaseddin SEYYİDOĞLU Birlik Müdürü

2. İHALE BİLGİLERİ
2.1.İhalenin Adı Niteliği türü , miktarı ve Yapılacak Yer olarak yapılacak : Hakkari İlinde Meyvecilik ve Sebzeciliğin Geliştirmesi Mali Destek Programı kapsamında {Modern Meyveciliği Geliştirme Projesi} için 12 Kalem Meyve Bahçesi Ekipmanı ve Diğer MalzemeAlımı
2.2. İşin Süresi   : Sözleşme Tarihinden İtibaren 360 {Üçyüzaltmış} gün içinde Projede belirtilen işleri yapılacaktır.
2.3. İhalenin  Yapılacağı yer           : Yüksekova Kaymakamlığı Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat: 3 Yüksekova
2.4. İhalenin Yapılacağı Tarih ve saat

Sıra No: İhalenin Adı Tarihi Saati İşin
 Süresi
İHALE 1 Hakkari İlinde Meyvecilik ve Sebzeciliğin
Geliştirmesi Mali Destek Programı kapsamında
{Modern Meyveciliği Geliştirme Projesi} için
12 Kalem Meyve Bahçesi Ekipmanı ve Diğer MalzemeAlımı
03.10.2013     14:30 360 Gün

 
ALINCAK OLAN MALZEMEYE AİT ÇİZELGE

MALZEMENİN ADI MİKTARI    BİRİMİ
İlaçlama Makinesi  {100 Litrelik Motorlu}         11        Adet
Komple Damlama ve Sulama Sistemi {Proje ve M2}        230        Takım
Çapalama Makinesi         11        Adet
Ayaklı Tabela         13        Adet
Denetim Maliyeti           1        Adet
Su Alma Yapısı {Havuz ve Plastik Su Deposu}         12        Adet
Arazinin Tel İli Çevrilmesi    7.100      Metretül
Ceviz Fidanı    1.568      Adet
Yarıbodur Elma Fidanı  17.300      Adet
İşçilik Hizmet Alımı {13*50}       650    Gün-Kişi
Teknik Gezi Hizmet Alımı {Konaklama-Ulaşım-Harcırah}         13        Kişi
Danışmanlık Hizmet Alımı      230       Dekar

 
3.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
3.1İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler
3.1.1Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
3.1.2Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi.
a)Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya  Sanayi Odasına kayıtlı olduğun gösterir belge.
b)Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3.1.3Teklif vermeye yetkili olduğun gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,
a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel Kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.1.4 Şeklive içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
3.1.5Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.
3.1.6Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
3.1.7İhale dokümanın satın alındığına dair Banka Dekontu
3.1.8Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğinin 11.nci maddesinin 1.fıkrasının (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
3.1.9Ortaklık hisse beyanı,
3.1.10.Varsa iş ortaklığı beyannamesi,
3.1.11. Yeterlilik Kriterleri.
İŞ DENEYİM BELGESİ: Teknik Şartnamede belirtilen Şartları taşıyan iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.
3.2 İstekliler tekliflerini (KDV hariç) Birim Fiyat Teklif üzerinden verecektir. İhale soncu, gerektiğinde teklif veren istekliler ile pazarlık yapılarak ihale karara bağlanacaktır.
       İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
4 Teklifleringeçerlilik süreleri (360) Üçyüzaltmış  gündür.

5   İHALE DOKÜMANININ TEMİNİ.
İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Bürosundan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların 500,00 (Beşyüz) TLkarşılığında doküman almaları zorunludur.

K.H.G.B. B. Müdürü S.G.SEYYİDOĞLU 24.09.2013
Yasin TİKDAĞ
Birlik Başkanı
Kaymakam 
İhale Dosyasını İndirin


26.09.2013 Perşembe