Sıkça Sorulan Sorular

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
PROJE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1. Proje kapsamında alınan ekipmanlar KDV’den muaf mıdır?
Hayır. Herhangi bir vergi muafiyeti söz konusu değildir.

2. Proje kapsamında alınacak ekipmanlar yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilebilir mi?
14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Müsteşarlığa teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu fıkra hükmüne aykırı davranılması halinde, her iki durumda da bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.”

Buna göre;
Yatırım teşvik belgesi 14/04/2011 tarihinden önce alınmışsa, ajans desteğinden faydalanılabilinir. Ancak 14/04/2011 tarihi ve sonrasında alınan yatırım teşvik belgesine sahip işletmeler ajans desteklerinden yararlanamaz.

3. Proje uygulama yeri olarak TRB2 Bölgesi içerisindeki iller arasında değişiklik yapmak mümkün müdür?
Hayır. Mümkün değildir. Çünkü projeniz değerlendirilirken uygulama sürecinde ve sonrasında projenin uygulanacağı ile dair katma değer yaratacağı düşüncesi göz önünde bulundurulmuştur.

4. Bütçe kalemleri arasında değişiklik yapmak mümkün mü? Mümkünse ne şekilde olabilir?
Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Bu nedenle projeyi ilk planlandığı şekilde uygulamaya çalışmalısınız. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise uygulamanın herhangi bir safhasında sözleşmenin değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkabilir. Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin “Proje Uygulama Rehberi 2.2 bölümüne bakabilirsiniz.

5. Herhangi bir bütçe kaleminden tasarruf edilen miktar başka bir bütçe kalemi için kullanılabilir mi?
“Proje Uygulama Rehberi” 2.2.1 ve 2.2.2 bölümleri esas olmak koşuluyla sözleşme değişikliği için gerekli şartları taşımakla birlikte bütçe kalemleri arasında değişiklik yapılabilir. Ancak bütçede kullanılmayan ya da tasarruf edilen kaynakların bulunması yeni bir faaliyet ya da bütçe kaleminin eklenmesi için yeterli neden değildir. Talep edilen değişikliklerin projenin mali istikrarını, hesap verilebilirliğini ve ya proje amacını tehdit ettiği kanaatine varılırsa Ajans bu talebi onaylayamayabilir. Bu nedenle talep edilen değişikliğin proje amacının gerçekleştirilmesi konusunda zaruri olduğu gerekçelendirilmelidir.

6. Projenin sözleşme bitiş tarihinden önce tamamlanması herhangi bir soruna yol açar mı?
“Proje Uygulama Rehberi” 2.2 kısmında belirtildiği üzere yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Bu nedenle projeyi ilk planlandığı şekilde uygulamaya çalışmalısınız. Ancak proje faaliyetlerinin ve harcamalarının amaca uygun şekilde gerçekleştirilmesi koşulu ile
Bu talep görüşülebilir.

7. Ajansın ödemelerine ilişkin “hak ediş esasına dayanır” ifadesinden ne anlaşılmalıdır.
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin “Desteğin Ödenmesi” başlıklı 26. maddesinin altıncı fıkrasında “Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir ve ajans usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara eş finansmanı oranında katılır. Buna göre; ajansın ödeme yapabilmesi, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını tevsik eden belgelerin ajansa teslimi ve kabulü şartına bağlıdır”. Ayrıca, aynı maddenin yedinci fıkrasında da “Ara ödemeler, yararlanıcı tarafından sunulan, geçerli harcama belgeleri ve ara raporların ajans tarafından uygun bulunarak onaylanmasını takiben yapılır.” hükümleri yer almaktadır.
Görüldüğü üzere, desteklenen bir projede ara ödemenin yapılabilmesi için, ilk olarak yararlanıcı tarafından, ön ödeme tutarının yanı sıra aynı oranda eş finansman tutarının da proje kapsamında usulünce harcanması ve bu harcamaya dair işlemlerin belgelendirilmesi; ikinci olarak ise ara ödeme döneminde yararlanıcının proje kapsamında usulünce harcama yapması ve buna ilişkin işlemlerini belgelendirmesi gerekmektedir.
Ajans ödemelerinde hakediş usulünün benimsenmesinde temel amaç, yararlanıcıya aktarılacak kaynağın gerçekten ve sadece proje kapsamında kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu bakımdan proje kapsamında harcama belgeleri sunulmaksızın ajansın ödeme yapması söz konusu değildir.
Bununla birlikte, “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 26 (6) / Proje Uygulama Rehberi 2.6” kısmında belirtildiği üzere “hakediş” kavramının genel olarak, “yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirdiği bir iş karşılığında tahakkuk eden alacağı” ifade ettiği ve buna göre hakediş kavramının temel iki unsurunun, işin yapılması ve alacağın tahakkuk etmesi olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla ajans her halükarda yararlanıcıya ödeme yapmadan önce sözleşmede belirtilen işlerin gereği gibi yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir.

8. İhale sürecinde görev yapacak değerlendirme komisyonuna, proje yararlanıcısı çalışanları/yöneticileri haricinde dışarıdan atama yapılabilir mi?
Satın alma rehberinin 2.8.1. no.lu bölümünde “Değerlendirme komitesinin her bir üyesi yararlanıcı tarafından, gerçekleştirilen ihale konusu iş ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip kişiler arasından ismen atanmalıdır. Değerlendirme komitesi üyeleri, teklifler üzerinde bilinçli bir değerlendirme yapmak için gerekli teknik ve idari kapasiteye sahip olmalıdır.” denilmektedir. Buna göre; iş ile ilgili tecrübe ve bilgiye sahip olması koşuluyla değerlendirme komitesine dışarıdan atama yapılması mümkündür.

9. İhale yayınlandıktan sonra teknik şartname de değişiklik yapılması gerekirse nasıl hareket edilmelidir?
Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası, Bölüm A: İsteklilere Talimatlar bölümünün 14. maddesinde ihale içeriğinde değişiklik yapılması durumunda nasıl hareket edileceği açıklanmaktadır.

10. İhale dosyası hazırlanırken teknik şartnamede marka, model veya menşei belirtilmesinin bir sakıncası olur mu?
Evet. “Satın Alma Rehberi” 1.3.3 bölümünde belirtildiği üzere şartnamelerde, varsa ulusal veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılabilir. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilebilir. Belli bir marka, model , patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

11. Lotlara ayırma ne demektir?
Yapılan satın almalarda benzer niteliklere sahip ekipmanlar olması halinde lotlama(gruplama) yapılması gerekebilir. Lotlama, aynı yüklenicinin sağlayabileceği mal ve hizmet alımı ya da yapım işlerinin gruplandırılması işlemidir. Örneğin; faaliyet bütçenizde yer alan ve alımını yapmayı planladığınız bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi benzer nitelikteki kalemleri tek bir satın alma süreci ile aynı yükleniciden toptan temin etmeniz gerekmektedir.

12. 20.000 TL ‘nin altında alınan birkaç kalem aynı tedarikçiden alınarak doğrudan temin edilebilir mi?
Aynı tedarikçiden yapılan satın almalarda toplam rakam baz alınmalıdır, bir kaç kalemin yaklaşık maliyeti ayrı ayrı 20.000 TL altı iken, aynı tedarikçiden alınması halinde bu kalemlerin toplam tutarına bakılmalı ve hangi satın alma usulü gerekiyorsa ona göre alım yapılmalıdır.

13. Herhangi bir satın alıma ilişkin ortaya çıkan maliyetin Yararlanıcıya düşen kısmı proje süresi sonrasına da sarkacak şekilde taksitlendirilebilir mi?
Hayır, proje kapsamında yapılacak satın alımlarda ortaya çıkan maliyetin yararlanıcıya düşen kısmının proje süresi sonrasına sarkacak şekilde taksitlendirilmesi mümkün değildir.

14. Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alınacak destek miktarı da değişecek mi?
Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından (%) daha fazlasını ödemeyeceğini unutmayınız. Diğer bir deyişle, eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda düşecektir.

15. Yarı zamanlı olarak sözleşme imzalanan veteriner hekim veya zooteknist SGK kaydı olmadan çalışabilir mi?
Hayır, İnsan kaynakları bütçe kaleminde olan koordinatör (veteriner hekim veya zooteknist) SGK kaydı olmadan çalışamaz. Ancak 1.bütçe kalemi olan insan kaynaklarındaki bütçe zeyilname ile 6.Diğer Bütçe kalemine aktarılarak Hizmet alımı şeklinde bütçelendirilerek fatura, serbest meslek makbuzu veya gider makbuzu ile belgelendirilerek koordinatörlük hizmeti alınabilinir.

16. Başvuru esnasında sunulan ÇKS belgeleri 2012 yılında güncellenecek mi?
Evet, 2012 yılında tüzel kişilik adına ve taahhüt edilen arazi miktarı ve ekilecek yem bitkisi çeşidi dikkate alınarak güncellenmesi gerekiyor.

17. Proje ile alınan Büyükbaş hayvanlara sigorta yapılması zorunlu mu?
Evet, Tarım Bakanlığı sigorta sistemi olan TARSİM sigorta bedelinin %50’sini karşılamaktadır.

18. Proje ile alınan Büyükbaş hayvanlar TÜRK-VET ve DSYB(Damızlık sığır yetiştiriciler birliğine) kayıtları zorunlu mudur?
Evet

19. Proje ile kurulan Yarı Açık Büyükbaş Hayvan Barınaklarının Tatbikat Projesinin Hazırlanması zorunlu mudur?
Evet, Tatbikat projeleri mimar mühendis tarafından onaylı şekilde hazırlanması zorunludur.

20. Proje kapsamında yurtdışından büyükbaş hayvan alınabilir mi?
Evet, Yurt dışından büyükbaş hayvan ithalatı Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı mevzuatına göre ve Kalkınma ajansı satın alım kuralına uymak koşulu ile alınabilir.

21. Büyükbaş hayvan alımında ırk değişikliği yapılabilir mi?
Evet, Büyükbaş hayvan alımında başvuru rehberinde belirtilen kültür ırkı (montofon,simental ve holstein) olmak şartıyla ve bildirim mektubu ile ırk değişikliği yapılabilir.

22. İdari maliyetler kaleminin kapsamı nedir?
Proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır. Birimimizce yapılacak denetimlerde; “idari gider” olarak değerlendirilebilecek bazı maliyetler aşağıda sıralanmıştır :
Haberleşme Giderleri : Projenin yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan haberleşmeye ilişkin masraflar (telefon, fax, internet, posta vb ) genel idari giderler kalemi altında uygun maliyettir.
Kira, Elektrik, Su ve Isınmaya İlişkin Giderler : Bütçedeki “yerel ofis maliyetleri” kalemi, projeye münhasır ve projenin uygulanması için gerekli bir ofisin mevcudiyeti veya kiralanmış olması hallerinde kullanılabilir. Başvuru sahibi tarafından yerel ofis açılmaması durumunda, bu bütçe kaleminde herhangi bir harcama beyan edilmemelidir. Başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının mevcut ofis/şubesinin kullanılıyor olması halinde, söz konusu giderler ofisin geri kalan kısımlarından ve/veya ofisteki diğer faaliyetlerden “ayrıştırılabilir” şekilde, destekleyici belgelerle ortaya konulabiliyorsa bütçenin “genel idari giderler” kaleminden karşılanabilecektir. Örneğin başvuru sahibine ait veya kiralanmış bir ofisin aynı zamanda proje ofisi olarak kullanılması durumunda, birim m² kira bedeli ile proje ofisi olarak kullanılan alanın çarpımı ile bulunacak tutar idari gider olarak kabul edilecektir. Yine elektrik, su ve ısınma giderleri de eğer mevcutsa süzme sayaç verilerine göre, yoksa söz konusu giderler maliyet muhasebesi esaslarına göre gider yerlerine dağıtılacak, proje ofisi olarak kullanılan kısma tekabül eden tutar idari maliyet olarak kabul edilecektir. Dağıtım keyfiyeti uygun bir teknik raporla da desteklenmelidir.
Ulaşım Giderleri : Projenin yürütülmesi amacıyla, proje personeli tarafından yapılan ve bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan ilave ulaşım masrafları idari gider kaleminden karşılanabilecektir. Proje personelinin DAKA’da veya YDO’larda yapılacak olan ve daha önce öngörülmeyen bir toplantıya katılım masrafı gibi.
Sarf Malzemelerine ilişkin Giderler : Kırtasiye masrafları ile raporlamaya ilişkin yazılım, kopyalama ve çıktı maliyetleri (toner ve kartuş alımları gibi) idari giderler kaleminden karşılanabilecektir.
Proje ve Ofis Faaliyetlerinin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Giderler : “İnsan Kaynakları” kaleminde yer almayan idari destek personeli giderleri, proje ofisinin temizlik ihtiyaçlarına (malzeme ve insan) ilişkin giderler ile boya ve küçük onarım giderleri bu kapsamdadır.
Ofis Mobilyaları : Projenin yürütülmesi için gerekli olan ofis ihtiyaçları idari gider olarak hibe tutarından karşılanabilecektir. Masa, sandalye, dolap, perde, çöp kovası,
halı, sehpa alımı gibi. Subjektif değerlendirmelere açık, gerçek ihtiyaç karşılığı olmayan avize, tablo, saksı bitkileri vs. maliyetlerinin idari gider kaleminden karşılanması mümkün değildir.
Proje Fonlarının Yönetimi ve Muhasebeleştirilmesi Sırasında Ortaya Çıkan Giderler : Bütçe kalemleri içerisinde yer almamak kaydıyla uygun oranlardaki banka komisyonları, ilan masrafları, çeviri giderleri bu kapsamda değerlendirilen giderlerdir.
Kanuni veya Diğer Uygulamalardan Kaynaklanan ve Proje Kalemlerine Yansıtılmayan İkincil Giderler : Vize ve pasaport temini sırasında karşılaşılan aracı firma giderleri bu kapsamdadır. 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve Pasaport İşleri Yönergesi’nde yer alan ( İçişleri Bakanlığı 27.02.1983 tarihli) “pasaport harcı” ve “temdit harcı”, gerek harç olması, gerekse bahse konu harç tutarının sadece proje faaliyeti ile sınırlı bir aktiviteye karşılık gelmeyeceği için hibe tutarından karşılanamaz.
Sigorta ve Güvenlik Giderleri : Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli görülen tüm sigorta maliyetleri ve güvenliğe ilişkin giderler idari giderler kaleminden karşılanabilecektir.

Aşağıda belirtilen maliyetler idari giderler kaleminden karşılanamaz :
Borçlar ve Borç veya Zarar Karşılıkları : Proje faaliyeti süresinin öncesinde veya sonrasında, hibe faydalanıcısı veya hibe projesi adına tahakkuk eden tüm borçlar ve borç veya zarar karşılıkları uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir.
Faiz Ödemeleri : Proje faaliyetleri kapsamında vadesi gelmiş (muaccel) faize ilişkin yapılan ödemeler uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir.
Başka Kaynaklardan Finanse Edilen Kalemler : Finansmanı başka kaynaklardan karşılanan bütçe kalemlerine ilişkin ödemeler, karşılanan tutar ile sınırlı olmak kaydıyla, uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir.
Arsa veya Bina Alımı : Hibe bütçesinde karşılığı yer almayan, projenin uygulanmasıyla doğrudan ilgisi bulunmayan arsa veya bina alımı uygun harcama değildir. Ancak projenin uygulanması için satın alınmış arsa veya bina mevcut ise, bu arsa veya binaların projenin nihai yararlanıcılarına ve/veya yerel ortaklarına, en geç projenin bitiminde devredilmesi gereklidir.
Kur Farkları : Aleyhte oluşan kur farklarının idari gider kaleminden karşılanması mümkün değildir.
Vergi, Resim ve Harçlar : Çerçeve Anlaşma’nın 2 8. maddesi uyarınca, proje bütçesinden vergi, resim ve harç ödemesi yapılamaz. Bu kapsamda, KDV ve ÖTV gibi vergiler ile yurtdışı çıkış harçlarının idari giderler kaleminden karşılanması mümkün değildir.
Kredi Ödemeleri : Proje faaliyeti ile ilgili olsun veya olmasın, hibe faydalanıcısı tarafından proje bütçesinden ödenen her türlü kredi ve kredi benzeri ödemeler uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir.