HİBE & FONLAR

Gelecek Turizmde Proje Teklif Çağrısı

Yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasına katkıda bulunulması ve yerel kalkınmaya destek olunmasıdır.

Gelecek Turizmde, bu amaca ulaşmak için yerel aktörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir turizm ilkelerini benimseyen, küçük ölçekli, yerel ekonomik kalkınmaya destek olabilecek projelerini destekleyecektir. Yerel aktörler ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenme nedeni bu girişimlerin, belirli bir sektör veya bölgede daha büyük ölçekte ve ulusal etki yaratabilecek gelişmeleri tetikleyecek potansiyele sahip olmalarıdır. Bu nedenle sürdürülebilir turizm ilkelerini dikkate alan yaklaşım ile birlikte aşağıdaki amaçları içeren proje teklifleri değerlendirilecektir:

a) Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası iş birliğinin ve ortaklıkların artırılması
b) Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılması
c) Ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması
d) Yöre halkının sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitelerinin artırılması
e) Türkiye’nin sürdürülebilir turizm potansiyelini göstermek için somut etki yaratılması ve bir model oluşturulması (örneğin; kullanıma hazır çıktılar, işletim ve yönetim yapısı, tekrarlanabilir modeller)

Gelecek Turizmde proje teklifleri, Başvuru Rehberi Bölüm 1.1’de belirtilen Sürdürülebilir Turizm İlkeleri’ne uygun geliştirilmelidir. Gelecek Turizmde, yukarıda bahsedilen amaçlara ulaşabilmek için; içerik ve faaliyetleri sürdürülebilir turizmin gelişmesi ile bağlantılı olan ve bu bağlantıyı açıkça ifade eden yaratıcı projeleri desteklemektedir. Örnek olarak verilebilecek proje içerikleri Sürdürülebilir Turizm İlkeleri (detaylı bilgi için Bölüm 1.1’e bakınız) doğrultusunda kurgulanmış; bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri fark ederek, bunların korunması ve tanıtılmasına yönelik geliştirilmiş yaratıcı projeler, koruma kullanma dengesini gözeterek, doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik bilinç ve farkındalık artırıcı projeler ve toplumun refah düzeyini arttırmaya yönelik kültürel, doğa temelli, tarımsal, kırsal vb. turizm çeşitliliğini öne çıkaran projeler olabilir.

 Başvurulan projelerde amaçlara ulaşmak için tasarlanacak faaliyetler, aşağıdaki örnek faaliyetlerden birden fazlasını içermeli; fakat bunlarla sınırlı kalmamalıdır.

 • Âtıl durumda olan yapıların iyileştirme ve yeniden işlevlendirme girişimleri
• Yerel turizm ürünü geliştirme, yöre halkına yeni işgücü ve gelir getirici araçlar ve modeller yaratma • İlgili kuruluşlar ile ağ kurma, topluluk oluşturma ve güçlendirme
• Deneyim paylaşım platformları oluşturma
 • Yerel paydaşlar için kapasite geliştirme aktiviteleri (örneğin; yerel turizm aktörlerinin becerilerini güçlendirme, yeni fırsatlar sunma, vb.)
• Farkındalığı artırıcı seminerler, eğitimler, festivaller ve kampanyalar (örneğin; yöre halkına, yerel yöneticilere, sektöre yönelik, vb.)
• Destinasyon oluşturma ve tanıtma

Kimler Başvurabilir:
Gelecek Turizmde aşağıda belirtilen kuruluşlar başvurabilir:
• Türkiye’de kayıtlı, • Tüzel kişiliğe sahip, • Kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (meslek odaları, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar vb.) • Üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri

Destek Miktarı:
Gelecek Turizmde’ye sunulan projenin bütçesi en az 50.000.-TL en fazla 120.000.-TL olabilir. Proje tutarının %100’üne kadar olan kısmı Gelecek Turizmde tarafından karşılanacaktır. Toplam proje bütçesinin 120.000.- TL’den fazla olması durumunda, Proje sahibi bu fazla meblağın nasıl finanse edileceğini veya nasıl ayni katkı sağlanacağını belirtmelidir. (Bkz. Ek 2 Gösterge Niteliğinde Bütçe Formu) Gelecek Turizmde kapsamında herhangi bir eş fonlama uygulanmamaktadır.

Çağrıya başvuruların geçerli olabilmesi için;
 
• Başvuru sahibinin Türkiye’de kayıtlı, tüzel kişiliğe sahip kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (meslek odaları, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar vb.) veya üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri olması;
 
 • Başvuru sahibinin; Yerel Otoriteler, Belediyeler, Yerel Yönetimler, Muhtarlıklar, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Valilikler, Yerel İdari Kurumlar, İl Müdürlükleri ve Yerel Otoritelerin kurmuş oldukları vakıflar veya derneklerden en az bir (1) kuruluşla ortaklık kurması;
• Başvuru sahibinin aracı olarak hareket etmemesi, projenin hazırlanmasında ve yönetiminde aktif olarak yer alması gerekmektedir.
 
Süre:
Gelecek Turizmde kapsamında desteklenecek projenin süresi 12 (on iki) ay olacaktır. Faaliyetlerin 12 aylık süre çerçevesinde planlanması beklenmektedir.
 
Coğrafi Konum:
 
Gelecek Turizmde proje teklif çağrısı tüm Türkiye’den başvuru almaktadır. Bölgesel bir önceliklendirme yoktur.

Çağrı Takvimi:İletişim:

Proje ön başvuru süreci ve detayları, www.gelecekturizmde.com sayfasında yer almaktadır. Ön başvuru sürecine ilişkin sorular, 7 Haziran 2019 saat 17:00’ye kadar bilgi@gelecekturizmde.com  e-posta adresine gönderilmelidir.
 
 
Detaylı bilgi için tıklayınız


23.05.2019 Perşembe