HİBE & FONLAR

EIT Kentsel Ulaşım Bölgeler, Şehirler veya Bağlı Kuruluşlar için Mevcut Kamusal Alan Çözümlerinden Yararlanma Yeni Avrupa Bauhaus Çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce)
EIT Urban Mobility Cross-KIC New European Bauhaus Call for Regions, Cities or Affiliated Entities: Capitalising on existing public realm solutions
Bütçe
90.000 Avro
Sektör
ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
01/06/2021
Son Başvuru Tarihi
10/07/2021

İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ
Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (NEB), Avrupa Yeşil Mütabakatını sağlayan, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı estetikle bir araya getiren; çevresel, sosyal ve kültürel bir girişimdir. Farklı bilgi ve yenilik topluluklarının bir arada yayımladıkları  (Cross-KIC)* NEB faaliyetleri için, EIT Kentsel Ulaşım, NEB misyonuyla uyumlu vatandaş merkezli katılım programlarına sermaye sağlayacaktır.
Açılan Cross-KIC NEB çağrısı, bölgelere, şehirlere veya bağlı kuruluşlara kentsel dönüşümde  karşılaştıkları zorlukları çözmek için aşağıdaki proje çözümlerinden birini seçme imkanı sunacaktır. (Şehirler ve bölgeler, 2021'de hızlı etki sağlamayı amaçlayan mevcut çalışmalardan da yararlanabilir). Beklenen çıktılar; fiziksel tesislerin iyileştirilmesi, kentsel yeşillendirme, kapsayıcı erişim ve aktif hareketlilik alanlarında olabilir.
Mevcut üç çözüm aşağıda belirtilmektedir:  
  • CLEAR (Yeniden Tasarım ile Yaşanabilir Şehirler), kamusal alanların vatandaşlar tarafından  ortak bir şekilde tasarlanması ve planlanması için katılım aracıdır.  CLEAR, bir "Ortak Tasarım" internet aracı yoluyla şehir sokaklarından geçiyormuşcasına bir yapay deneyimi sunar. Kentsel tasarım sürecinin  tüm vatandaşlar için ulaşılabilir olmasını hedefler. 
  • RAPID (Hızlı Önmodelleme), şehir tasarımında karar alma sürecini desteklemek için 3 boyutlu hızlı prototipleme yöntemi kullanır. Kamudan gelecek talep, kullanım ve davranış kalıplarına istinaden yeni kentsel tasarımların keşfedilmesine olanak sağlar.
  • FURNISH (Yeni Alan ve Ortamlar için Hızlı Kentsel Tepkiler), okullara veya eğitim merkezlerine bağlı kamusal alanları yeniden yapılandırmak için  “akıllı şehircilik” kavramını kullanır. Amaç, yerel ve dijital üreticileri dahil ederek, kentsel alanların hızlı ve etkili bir şekilde yapılandırılması yoluyla bireylerin serbest zaman alanlarını genişletmeyi ve hareket edebilirliği artırmayı hedefler.

Beklenen Sonuçlar
31 Aralık 2021 tarihine kadar üç şehirde üç projenin uygulanması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         
Çağrıya Bilgi ve Yenilik Topluluğu ortakları ve ortak olmayanlar başvuru yapabilir. Çağrıya Bölgesel Yenilik Programı ülkelerinden gelen başvurular da teşvik edilmektedir. Türkiye bir EIT Bölgesel Yenilik Programı ülkesi olduğundan çağrılara katılma hakkına sahiptir.
Başvurular, aşağıdakilerden oluşan iki tüzel kişiliğin konsorsiyumundan oluşmalıdır.
  • lider ortak olarak AB Üye Devletlerinden bir şehir.
  • CLEAR, FURNISH veya RAPID çözümlerini temsil eden bir ortak.
CLEAR, FURNISH veya RAPID'i temsil eden ortaklar birkaç konsorsiyumun parçası olabilirken, şehirler bir konsorsiyum oluşturmak için yalnızca bir başvuru sunabilir.

FİNANSMAN 
Proje Bütçesi  her bir teklif için maksimum 30.000 avro olmak üzere toplam 90.000 avrodur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 
Çağrı Açılışı 11 Mayıs 2021
Çağrı bilgilendirme oturumu ve eşleştirme etkinliği 11 Haziran 2021 10:00
Kapanış tarihi 10 July 2021
Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü 12 – 14 Temmuz 2021
Değerlendirme 15 – 20 Temmuz 2021
Sonuçların katılımcılara iletilmesi 21 – 22 Temmuz
Proje başlangıcı 16 Ağustos - 1 Eylül (en geç)
Projeyi tamamlama 31 Aralık 2021 (en son)

DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI
Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Çağrı Dökümanı için lütfen tıklayınız.
Çağrıya başvuru için linkteki başvuru formunun 10 Temmuz 2021 tarihine kadar doldurularak NEBcall4cities2021@eiturbanmobility.eu adresine iletilmesi gereklidir.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ
Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.
Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr 

İçerik (İngilizce)

SCOPE AND OBJECTIVES
The New European Bauhaus initiative (NEB) is an environmental, social and cultural initiative to combine the aesthetic experience, sustainability, and inclusivity complimenting the European Green Deal. For this Cross-KIC NEB activity, EIT Urban Mobility will capitalise on existing citizen-centred engagement programmes aligned with the NEB mission. 
This Cross-KIC NEB call will offer region, cities or affiliated entities the possibility to select one of these project solutions to drive a specific challenge in their own urban transformation. Cities and regions can benefit from existing work aiming for rapid impact within 2021. Examples of expected outcome would be higher use rates, physical facilities improvement, urban greening, more inclusive access, and active mobility take-up.
The three existing invested solutions might be: 
  • CLEAR (City LivEAbility by Redesign) is a citizen engagement tool for co-design and planning public space. CLEAR offers real-life transition experiments in urban streets through a “Co-Design” webtool. It aims to democratise the urban design process for all citizens. Based on a real-world location/case (to be defined by cities), a co-creation platform will be digitally tested with a defined stakeholder base.
  • RAPID (RApid Prototyping in 3D) uses rapid prototyping in 3D to support city decision-making.  It enables citizens to understand proposed changes and interventions in their immediate built environment. It provides the possibility to explore new urban designs in response to public demand, use and behaviour patterns.  RAPID uses a library of 3D city assets with regulation guidance to allow different options and interventions to understand citizen behaviours.
  • FURNISH (Fast Urban Responses for New Inclusive Spaces and Habitat) works with ‘tactical urbanism’ to reconfigure public space/s connected to schools or educational centres. The aim is to expand pedestrian and leisure space, improve movement, and engage local makers and digital manufacturers via the quick and effective deployment of urban furniture. 

Expected Activities & Results
Implementation of three projects in three cities by the 31st of December 2021.

ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA
KICs partners and non-partners are eligible to apply. Applications from Regional Innovation Scheme countries are positively encouraged. Applications are eligible from consortia of two legal entities formed by: 
  • a city in the EU Member States, as a lead partner.
  • a partner representing solutions from CLEAR, FURNISH or RAPID.
Partners representing CLEAR, FURNISH or RAPID can form part of several consortia, whilst cities can only submit one application to form one consortium.

FUNDING & RESOURCE ALLOCATION
The available call budget is 90.000 € with a maximum of 30.000 € for each proposal.

TIMETABLE
Call Opens 11 May 2021
Call info session and matchmaking event 11 June 2021 at 10:00 CET
Closing call 10 July 2021
Eligibility and admissibility check 12 – 14 July 2021
Evaluation 15 – 20 July 2021
Communication of results to the participants 21 – 22 July
Start of project 16 August- 1 September (latest)
Finalise project 31 December 2021 (latest)

FURTHER INFORMATION 
Please click for more detailed information.
Please click for Call for Proposals.
Proposals should be submitted by email to: NEBcall4cities2021@eiturbanmobility.eu

COUNTRY COORDINATOR 
Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK
For your questions and inquiries please contact: ncpbio@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı


09.06.2021 Çarşamba