HABERLER

DAKA Personel Alım İlanı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un onsekizinci maddesi ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde; Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde çalıştırılmak üzere; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan kişiler arasından 10 (on) uzman ve 2 (iki) destek personelinin istihdamını gerçekleştirecektir.Personel Alım İlanı ve İş Talep Formu detaylı bilgiye ulaşmak için doc ve pdf linklerine tıklayınız

DAKA Personel Alım İlanı

DAKA İş Talep Formu


A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, hizmetten muaf ya da en az 6 (altı) ay süre ile tecil ettirmiş olma durumlarından herhangi birinde bulunmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akli hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak,
f) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
g) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmış olmak ya da uzman personel için en az 5 (beş) yıl, destek personeli için en az 2 (iki) yıl ilgili alanlarda tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,
h) (Uzman personel adayları için) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 

KPDS Denklik Tablosu

 

KPDS
TOEFL IBT
TOEFL CBT
TOEFL PBT
TOEIC (1390 Tavan Puan)
TOEIC (990 Tavan Puan)
IELTS
70
65
155
470
775
596
6
2. UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Uzman personel adayı olarak başvuruda bulunmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir. Bu koşullardan mezuniyet koşulunu karşılamadığı halde ilgili uzmanlık alanında tecrübe sahibi ya da lisansüstü eğitim görmüş olmak kaydıyla; hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar ilgili pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir.

Uzman adaylarının, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan ilgili puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (Seksen) puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışanlar ilgili uzmanlık alanının diğer koşullarını taşımak kaydıyla KPSS’ye girmiş olmak şartından muaftırlar. Ancak her halükarda bu muafiyetten faydalanarak uzman personel olarak istihdam edileceklerin sayısı 3 (üç)’ü aşamaz.

a. Planlama, programlama
b. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi
c. Strateji geliştirme, strateji yönetimi
d. İzleme ve değerlendirme
e. Tanıtım, danışmanlık
f. Şehircilik ve çevre
g. Araştırma-geliştirme
h. Bilgi ve iletişim teknolojileri
i. Finansman
j. İnsan kaynakları yönetimi
k. Uluslararası ticaret
Bu alanlardan herhangi birinde en az 5 (beş) yıl tecrübeli olan adayların söz konusu durumlarını ispat edici belge sunmaları gerekmektedir.
 

 

POZİSYON
MEZUNİYET ALANI
KPSS TÜRÜ
TERCİH NEDENLERİ
Tarım Uzmanı
 
 (2 kişi)
Üniversitelerin ziraat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P106 veya P108
Kırsal kalkınma alanında proje veya planlama faaliyetlerinde yer almış olmak
Çevre ve Altyapı Uzmanı
 
(1 kişi)
Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.
 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,P8, P106 veya P108
İçmesuyu, arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon, katı atık bertaraf sistemleri gibi çevresel altyapı proje veya programlarında çalışmış ya da yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında lisansüstü eğitim görmüş olmak
İstatistik Uzmanı
 
(1 kişi)
Üniversitelerin istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P25, P34, P75, P78, P102, P106 veya P108
Planlama, analiz, istatistiksel raporlama gibi konularda, büyük ölçekli çalışmalarda yer almış olmak
Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı
 
(1 kişi)
 
Üniversitelerin şehir ve bölge planlama bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P18, P22, P25, P75, P102,  P106, P108 veya P119
Üst ölçekli planlama faaliyetleri, coğrafi bilgi sistemleri ya da turizm alanında lisansüstü eğitim yapmış ya da profesyonel olarak çalışmış olmak
Muhasebe ve finans, planlama, program yönetim,  izleme ve değerlendirme ile yatırım destek uzmanları
 
(5 kişi)
İktisat, işletme ve mimarlık bölümleri öncelikli olmak üzere hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P19, P22, P23, P25, P29, P75, P98, P99, P106 veya P108
· Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak
· Avrupa Birliği, Dünya Bankası, kalkınma ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak
· Pazar analizleri, yatırımlara ilişkin mevzuat, gümrük mevzuatı, uluslararası ticaret, ticari eşleştirmeler vb. konularda tecrübe sahibi olmak

3. DESTEK PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Destek personel adaylarının, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan ilgili puan türlerinin herhangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili pozisyonun gerektirdiği konularda en az 2 (iki) yıl fiilen başarılı olarak çalışanlar ilgili alanının diğer koşullarını taşımak kaydıyla KPSS’ye girmiş olmak şartından muaftırlar.

 

POZİSYON
MEZUNİYET ALANI
KPSS TÜRÜ
TERCİH NEDENLERİ
Muhasebe Personeli
 
(1 kişi)
Üniversitelerin iktisat, iktisadi ve idari bilimler, işletme, ticari bilimler ve siyasal bilgiler fakültelerine bağlı bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P29, P98 veya P99
Bilgisayarlı muhasebe, bordro hazırlama veya kamu ihale sürecine ilişkin hususlarda tecrübe sahibi olmak
İdari Personel
 
(1 kişi)
Üniversitelerin arşivcilik, kütüphanecilik, dokümantasyon, bilgi ve belge yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, işletme bilgi yönetimi bölümleri ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P29, P98 veya P99
Resmi yazışma, arşiv yönetimi ile veri hazırlama ve işleme konularından herhangi birinde kamu veya özel kesimde tecrübe sahibi olmak

B. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların Ajansın web sayfasından (http://www.daka.org.tr) veya Ajans Hizmet Binası’ndan temin edilecek olan İş Talep Formu'nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber en geç 22 Kasım 2010 saat 17:00'a kadar, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Şerefiye mah. Mareşal Fevzi Çakmak cad. No: 27 65100 VAN adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER:

a) İş Talep formu (http://www.daka.org.tr adresinden ya da Ajans Hizmet Binası’ndan temin edilebilir),
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti,
c) 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf,
d) (Uzman ve destek personel adayları için) KPSS sonuç belgesinin aslı ya da tasdikli sureti,
e) (Uzman personel adayları için) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da tasdikli sureti,
f) T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
h) Özgeçmiş,
ı) Tercih sebebi olan hususları ispatlayıcı bilgi ve belgelerin asılları ya da tasdikli sureti,
i) (En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için) Resmi iş döküm belgesi (Başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda başarılı olan adayların sözleşme aşamasında resmi onaylı iş döküm belgesi sunması talep edilecektir),
j) (En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için) Daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı döküman,

 

Bu belgelerin asılları, elden başvuru esnasında ya da sözlü sınava girmeden önce ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilecektir.

C. ÖN DEĞERLENDİRME, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yapılacak ön değerlendirme sonucunda, istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 5 (beş) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.
 
KPSS ile başvuran uzman personel adayları bakımından:
 
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
GENEL PUANA ETKİSİ
KPSS Puanı
80 (Seksen) üzerindeki her bir puan için 2 puan   
KPDS Puanı
70 (Yetmiş) üzerindeki her bir puan için 1 puan
Tercih sebepleri (Alınabilecek en fazla puan 30’dur)
·Çalışma tecrübesi: Tercih sebebi her bir alan için 3 ve her bir yıl için 2 puan
·Eğitim: yüksek lisans için 5, doktora için ise 10 puan
 
En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuru yapan uzman personel adayları bakımından:
 
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
GENEL PUANA ETKİSİ
İş tecrübesi (Alınabilecek en fazla puan 40’tır)
5 (beş) yılın üzerindeki her bir yıl için 4 puan
KPDS Puanı
70 (Yetmiş) üzerindeki her bir puan için 1 puan
Tercih sebepleri (Alınabilecek en fazla puan 30’dur)
·Çalışma tecrübesi: Tercih sebebi her bir alan için 3 ve her bir yıl için 2 puan
·Eğitim: yüksek lisans için 5, doktora için ise 10 puan

Yukarıda belirtilen puanlamalar çerçevesinde uzmanlık alanlarının her biri için en yüksek puan alan adaydan başlanarak boş pozisyonun toplam 5 (beş) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.
 
 
Destek personeli bakımından:

 

DEĞERLENDİRME KRİTERİ
GENEL PUANA ETKİSİ
KPSS/İş Tecrübesi (Alınabilecek en fazla puan 40’tir)
·      60 (Altmış) üzerindeki her bir puan için 1 puan  
·      İş tecübesi: 2(İki) yılın üzerindeki her bir yıl için 2 puan
Tercih sebepleri (Alınabilecek en fazla puan 60’tır)
·         Çalışma tecrübesi: Tercih sebebi her bir alan için 6 ve her bir yıl için 4 puan

Yukarıda belirtilen puanlamalar çerçevesinde boş pozisyonların her biri için en yüksek puan alan adaydan başlanarak toplam 5 (beş) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.
 
Tüm pozisyonlar bakımından, puanlarda eşitlik olması durumunda, ilanda belirtilen istihdam önceliğine ilişkin hükümler dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olanlar ile bayan adaylar öncelikli olacaktır.
 
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar, sınav tarihi ve sınav yerine ilişkin bilgiler en geç 25 Kasım 2010 saat 18:00’de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.daka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

D. SÖZLÜ SINAV VE SONUÇLARIN İLANI

Beş kişiden oluşan sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi konularda adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, ilgili uzmanlık alanındaki yedek adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerine sahip olanlar öncelik kazanırlar.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama hakkına sahiptir. Sınav sonuçları Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.daka.org.tr) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

E. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ        

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler aşağıdaki gibidir. Ücretler aşağıda belirtilen asgari ve azami limitler dahilinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
 
Pozisyon
Asgari (Net)
Sonraki Haber →