HABERLER

“AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi" Van Çalıştayı, 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek
Ülkemizin katılım sağladığı Avrupa Birliği programlarının uygulanmasının etkinliğinin artırılması ve ülke çapında potansiyel faydalanıcılara topluca tanıtımın yapılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı inisiyatifiyle "AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi" uygulanmaktadır.
 
2014-2020 döneminde, ülkemiz mevcut durum itibarıyla 8 programa katılım sağlamaktadır:
 
  • Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor PROGRAMI (Erasmus+).
  • Araştırma ve Yenilik Programı (Ufuk 2020).
  • İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME).
  • Kültür, sanat ve medya alanında Yaratıcı Avrupa Programı (Creative Europe).
  • İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI).
  • Sivil Koruma Mekanizması (Civil Protection Mechanism).
  • Vergiler 2020 (Fiscalis 2020)
  • Gümrükler 2020 (Customs 2020).
 
AB Programlarından faydalanabilmenin en önemli koşulu farklı ülkelerden ortakların olduğu projeler oluşturmaktır. AB Programları, bir taraftan ülkemizin 2023 hedefine ulaşması için önemli imkânlar sunarken, diğer taraftan vatandaşlarımız ve AB vatandaşları arasında karşılıklı iletişim ve etkileşim fırsatı sunmaktadır.
 
Proje kapsamında, vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerimizin yararlanma imkânına sahip olduğu Erasmus+, Ufuk 2020, COSME, Yaratıcı Avrupa ve EaSI Programları hakkında bilgilendirmeler yapılacak olup yurt çapında gerçekleştirilecek çalıştaylar kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Malatya, Samsun, Erzincan, Bingöl ve Van illerinde 13 çalıştay gerçekleştirilecektir. Van Çalıştayı, 10 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 
Çalıştaya katılım için http://www.avrupabirligiprogramlari.org/ proje internet sayfasından kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt ekranında çıkan güvenlik sorusuna “proje” yazmanız halinde kayıt ekranına geçiş yapılıp kayıt tamamlanabilmektedir.
 
Çalıştay yeri henüz netleşmediği için kayıtlar alındıktan sonra katılımcıların e-posta adreslerine teyit e-postası gönderilecektir.
 
Kayıtlar, çalıştay tarihinden 7 gün önce kapatılacaktır.
 
Taslak çalıştay programı aşağıdaki gibidir:
 
 
09.30 – 10.00  Açılış
 
10.00 – 10.15  AB Programlarına Katılım Genel Bilgilendirme
 
10.15 – 11.45  Ufuk 2020 Programı
 
11.45 – 12.00  Kahve Arası
 
12.00 – 12.30  COSME Programı
 
12.30 – 14.00  Yemek Arası
 
14.00 – 15.00  Erasmus+ Programı
 
15.00 – 15.15  Kahve Arası  
 
15.15 – 15.45  EaSI Programı
 
15.45 – 16.15  Yaratıcı Avrupa Programı
 
16:15 - 16:30  Kapanış
 
 
Programlar hakkında özet bilgiler aşağıda verilmiştir:
 
Erasmus+ Programı:
 
Bireysel yeteneklerin ve istihdam edilebilirliğin artırılması ile eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetlerinin modernize edilmesini hedeflemektedir. 14,7 milyar avroluk bütçesiyle, 4 milyondan fazla kişiye eğitim, öğretim, iş tecrübesi ve gönüllü çalışma faaliyetleri altında hareketlilik fırsatı sunması; eğitim, öğretim ve gençlik çalışmaları yürüten 125 binden fazla kurum ve kuruluşa ise, bu alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik ortaklık kurma olanağı sağlaması beklenmektedir. Program aynı zamanda, sporda şike, doping, şiddet ve ırkçılık gibi sorunların da çözümüne katkı sunmayı amaçlamaktadır.
 
Program Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği ile Politika Reformuna Destek şeklinde 3 bileşenden oluşmaktadır. Spor Destekleri ve Jean Monnet Faaliyetleri de Program kapsamında desteklenmektedir.
 
Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Ufuk 2020:
 
Bilgi ve yeniliğe dayalı bir toplum ve ekonomi oluşturulması amacıyla oluşturulan Program, Avrupa 2020 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde anahtar role sahiptir. Öncelik alanları Bilimde Mükemmeliyet, Sanayide Liderlik ve Toplumsal Sorunlar şeklinde olup 77 milyar avro bütçe ile uygulanmaktadır.
 
Program özellikle araştırma çalışmalarının ekonomik değere dönüşmesi ve piyasaya yansımasını hedeflemektedir. Bu sebeple, başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi kuruluşlarının Programdan daha fazla faydalanması beklenmektedir.
 
COSME:
 
2,3 milyar avroluk bir bütçe ile uygulanmaktadır. Bu Program kapsamında, işletmelerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir.
 
Kredi Garanti Desteği ve Büyüme İçin Özsermaye Desteği ile KOBİ'lerin Finansmana Erişimlerinin Geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Ülkemizin farklı bölgelerinde mevcut olan Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları aracılığı ile işletmelerimiz, 54 ülkede 2 milyondan fazla KOBİ ile işbirliği içine girebilmektedir.
 
Yaratıcı Avrupa Programı:
 
1,46 milyar avro bütçe ile kültür, sanat ve medya alanında destek sağlamaktadır. Kültür ve sanat alanında çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bu kişilerin kariyerlerinde uluslararası fırsatlara erişimi için Avrupa ve uluslararası ağlara katılımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası dolaşım hedefi kapsamında turne, etkinlik, sergi ve edebi çeviriler desteklenmektedir.
 
Program ile Avrupa genelinde 250 bin kültür çalışanı ve sanatçının eserlerinin uluslararası dolaşımına, 800’den fazla filmin dolaşımına, Avrupa filmi gösteren en az 2.500 sinema salonuna, 4.500’den fazla kitap ve edebi eserin tercüme edilmesine mali destek sağlanması öngörülmektedir.
 
EaSI:
 
920 milyon avro bütçe ile nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi alanlarına destek sağlamaktadır.
 
Program, istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesini, AB mevzuatının etkili uygulanmasının sağlanmasını, işgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesini, istihdam fırsatlarının oluşturulmasını, mikro girişimler ve sosyal girişimler için finansmana erişilebilirliğinin arttırılmasını hedeflemektedir.
 
Programlar hakkında ayrıntılı bilgi http://www.ab.gov.tr/abprog adresinden edinilebilir.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 


18.03.2016 Cuma