2018 - Teknik Destek (TD) Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı, 06.04.2018 tarihi itibariyle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruya açılmıştır. (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına;
  • eğitim verme,
  • program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
  • geçici uzman personel görevlendirme,
  • danışmanlık sağlama,
  • lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma
gibi konularda destek sağlamaktır.
 
Programın öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup bu önceliklerle uyumlu olan faaliyetler diğer tüm şartları sağlamaları koşulu ile öncelikli olarak desteklenecektir:
  • Beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
  • Tekstil ve hazır giyim sektörünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
  • Tarımsal üretimdeki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak faaliyetler,
  • Turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak faaliyetler.
 
KURUM TÜRÜ BAŞVURU YAPABILECEK BIRIMLERI
Yerel Yönetimler
✔  İl, İlçe, Belde belediyeleri
✔ İl Özel İdareleri
✔ Mahalli İdare Birlikleri
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları
✔ Valilikler
✔ İl Müdürlükleri
✔ Bölge Müdürlükleri
✔ Kaymakamlıklar
✔ İlçe Müdürlükleri
✔ Üniversiteler
 
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlar
✔ TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar
✔ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
✔ Meslek Odaları ve Birlikler  (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerindeki Şube Başkanlıkları)
Sivil Toplum Kuruluşları ✔ Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, kent konseyleri ve sendikalar
Organize Sanayi Bölgeleri
15/4/2000 tarihli 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun hükümleri doğrultusunda kurulmuş ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik bulunan OSB’ler
✔ Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan OSB Müdürlükleri
 
Küçük Sanayi Siteleri
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan küçük sanayi sitesi
 
✔ Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan KSS Başkanlıkları
İş Geliştirme Merkezleri
15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında desteklenerek kurulan ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik İŞGEM’ler
✔ İş Geliştirme Merkez Müdürlükleri
Birlik ve Kooperatifler ✔ Birlik ve Kooperatif  Başkanlıkları
 
 
Başvuru Rehberi ve Ekleri
 


06.04.2018 Cuma