İHALE İLANLARI

Van Organize Sanayi Bölgesi " Fuar Kongre Merkezi Bodrum İnceleri Ve Çevre Düzenlemesi İşi " ikmal yapım işi için ihale ilanı

YAPIM İŞİ İHALE İLANI

 Van Organize Sanayi Bölgesi " Fuar Kongre Merkezi Bodrum İnceleri Ve Çevre Düzenlemesi İşi " ikmal yapım işini  açık ihale usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.
 İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak koşulları içeren ihale dosyası : Van Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Erciş Yolu Üzeri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karşısı / VAN adresinden 18.03.2015 tarihinden itibaren temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati : 01.04.2015 tarih ve saat :10:00
Gerekli ek bilgi yada açıklamalar; www.vanosb.org.tr ve www.daka.org.tr adreslerinden yayınlanacaktır.
Teklifler, 01.04.2015 tarihinde saat 10:00'da Van Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Erciş Yolu Üzeri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karşısı/VAN adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
 
Not         :İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.

Van Organize Sanayi Bölgesi "Fuar Kongre Merkezi Bodrum İnceleri Ve Çevre Düzenlemesi İşi " ikmal Yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin
a)  Adresi: Van Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Erciş Yolu Üzeri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karşısı/VAN
b)Tel : 0432 226 00 66 Faks : 0432 226 0067
               
2. İhale Konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı: "Fuar Kongre Merkezi Bodrum İnceleri Ve Çevre Düzenlemesi               İşi " ikmal Yapım işi
b) Yapılacağı Yer                              : Van Organize Sanayi Bölgesi
c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin Süresi                                     : Yer tesliminden itibaren 150 gündür.
 
3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer                               :  VAN  OSB  MÜDÜRLÜĞÜ İdare Binası
b) Tarihi ve Saati                              : 01.04.2015
4. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
5. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
6. Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
7. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
8. İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
9. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler;(B) Üstyapı (Bina) İşleri istenecektir.
10. İsteklilerden, 1 adet İnşaat. Yük. Mühendisi veya İnşaat. Mühendisi ve peyzaj mimarı anahtar teknik personel olarak istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 1 yıl olma şartı aranmaktadır.
11. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
A) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
B) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali       durum bildirimi.
12. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
13. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
14. İhale dokümanı VAN OSB MÜDÜRLÜĞÜNDEN 18.03.2015 tarihinden itibaren görülebilir ve  2000,00 TL. karşılığı aynı adresten  CD ortamında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
15. Teklifler  01.04.2015 tarihi, saat  10:00'a  kadar VAN OSB MÜDÜRLÜĞÜNE verilebilecektir.
16. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslim Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
17. İstekliler teklif edilen bedelin  % 5 inden az, olmamak üzere geçici teminat mektubu vereceklerdir.
18. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
19. Bu işe sadece Van İli içerisinde faaliyet gösteren, Van Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı firmalar teklif verebilecektir.
20. İhale bedelinin %10 u oranında Kesin Teminat alınır.
21. ISO 9001:2008(Kalite Yönetim Sistemi) belgesinin bulunması zorunludur.
22. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
23. Söz konusu ihalenin teklifleri değerlendirilirken en düşük ve en yüksek teklifler göz önünde bulundurulmayacak olup, ortalama ve uygun teklifler değerlendirmeye tabi tutulacak ve komisyon teklif alındıktan sonra pazarlık yapabilecek olup, ihaleyi onaylamaya ve iptale yetkilidir.
İlanen duyurulur.

24.03.2015 Salı