HİBE & FONLAR

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)-TÜRKİYE’NİN CANI Küçük Destek Programı Çağrısı

 

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı, Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması yolunda yerel sivil toplum kuruluşlarının girişimlerini desteklemek amacıyla başlatılmıştır. Bu amaçla, aşağıdaki konular kapsamında hazırlanacak projelere destek verilecektir:

• Doğrudan tür ve/veya yaşam alanının (habitatın) korunmasına yönelik çalışmalar.

• Biyolojik çeşitliliğin ve türlerin doğal yaşam alanlarının (habitat) korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve kamuoyu oluşturma çalışmaları.

 • Kırsal bölgelerde, başta tarım, hayvancılık ve balıkçılık olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunmasını destekleyen sürdürülebilir doğal kaynak kullanımına yönelik uygulamalar ve buna ilişkin bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalar.

• İklim değişikliğinin, biyolojik çeşitlilik ve türler üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemeye, azaltmaya ve iklim değişikliğine uyuma yönelik çalışmalar.

• İnovasyon: Biyolojik çeşitliliğin korunmasında faydalanabilecek yenilikçi metotlar, çözümler, yaklaşımlar ile teknolojinin geliştirilmesine ve yerel düzeyde uygulanmasına ilişkin çalışmalar.
 
Kimler Başvurabilir:

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’na aşağıdaki koşulların tamamına uyan kuruluşlar başvurabilir:

 • T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ya da kooperatif statüsünde olmak,

 • Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı proje çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmak,

• Proje faaliyetinin, başvuruda bulunan kuruluşun tüzüğünde yer alması ve/veya görev alanı içerisinde olması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek.

Bunlarla birlikte, başvuru sahipleriyle ilgili olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

• Küçük Destek Programı’na yalnızca tüzel kişiler başvurabilir, gerçek kişiler başvuramaz.

• Küçük Destek Programı amaçları dışında, herhangi bir kişi ya da kuruma ekonomik yarar sağlayacak faaliyetler, program kapsamında desteklenmeyecektir.

Ortaklık:

Proje ortaklarının da başvuru sahibi ile aynı özellikleri taşıması gereklidir. Proje ortakları, projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılmalıdır. Proje ortaklarının proje kapsamındaki masrafları başvuru sahibi olan kuruluş ile aynı koşullarda kabul edilecektir. Ancak, proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçileri tarafından yapılması mümkün değildir.

Başvuranların ve ortaklarının uygunluk kriterlerini taşımayan kuruluşlar projeye, projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. Özel sektör kuruluşları iştirakçi olamazlar. İştirakçi kuruluşların harcamaları uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar.

Destek Miktarı ve Kuralları:

Program çerçevesinde proje başına verilecek destek asgari 30.000 TL ve azami 60.000 TL’dir. Küçük Destek Programı kapsamında, verilecek desteğe ek olarak proje sahibi ya da ortağı tarafından projenin toplam bütçesinin en az %10 oranında eş katkı sağlanması gerekmektedir. Eş katkı, projeyle ilgili genel idari giderler, personel ücreti, kiralama vb. uygun maliyetler olmak kaydıyla aynı ya da nakdi olabilecektir.

Küçük Destek Programı tarafından desteklenecek projelerin süresi 6 aydan kısa, 15 aydan uzun olamaz.

Her kurum, başvuru sahibi ve/veya proje ortağı olarak birden fazla teklifte bulunabilir. Başvuru sahibi ve/veya proje ortağı olarak Küçük Destek Programı’na başvuran herhangi bir kurumun en fazla bir projesi desteklenecektir.

Küçük Destek Programı’na yapılacak başvurularda herhangi bir bölgeye öncelik tanınmamıştır. Bölüm 1’de belirtilen konularda olmak koşuluyla, Türkiye’nin her bölgesinden başvuru yapılabilir.

Çağrıya Özel Hususlar:

Uygun Olmayan Faaliyetler

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı kapsamında aşağıda örnekleri verilen projeler ve faaliyetler desteklenmeyecektir:

• Amacı sadece çalıştay, seminer, konferans veya kongre düzenlemek; bu gibi toplantılara katılmak için bireysel kaynak oluşturmak için hazırlanan projeler

• Eğitim veya diğer kurslar için bireysel burslar

• Başka kurum, kuruluş ya da bireylere yönelik küçük destekler

 • Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (kapsamlı bir doğa koruma projesinin parçası değilse)

• Yerel kuruluşların rutin faaliyetlerinin finansmanı

• Ulusal ve uluslararası kurumlar ve AB fonları tarafından halihazırda desteklenen projeler ve bu projelere benzer nitelikteki faaliyetler

• Kâr getirici faaliyetler, siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

Uygun Olmayan Maliyetler

• Proje faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan tüm harcamalar

 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri nedeniyle oluşan ceza, zam, faiz ve sair giderler

 • Proje hazırlık maliyetleri

 • Kamu görevlilerinin maaşları

 • Proje yararlanıcısı ya da ortakları dışında başka kişiler tarafından gerçekleştirilen harcamalar

• Projeyle ilgisi olmayan harcamalar

• Borç, zarar veya borç karşılıkları

• Halihazırda başka bir kaynak tarafından finanse edilen bütçe kalemleri

• Arazi, bina veya motorlu taşıt alımları, vergileri, leasing giderleri

 • Varsa döviz kuru zararları

• Üçüncü taraflara verilen krediler/küçük destekler
 
Çağrı Takvimi:

Küçük Destek Programı’na başvuru süreci iki aşamalıdır.

 Birinci Aşama

Birinci aşamada, Proje Başvuru Formu doldurularak Tablo 1’deki belgeler ile birlikte 9 Eylül 2019 saat 17.00’ye kadar WWF-Türkiye’de olacak şekilde, kucukdestek@wwf.org.tr adresine elektronik posta ile gönderilecektir.

Birinci aşamada; başvurular WWF-Türkiye ekibi tarafından idari kontrol ile teknik ve mali değerlendirmeden geçirilecektir. Değerlendirmede, sunulan proje konusunun, Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın amaçları ve öncelikleri ile uyumu, önerilen yöntemin uygulanabilirliği, başvuran kuruluşun mali ve idari kapasitesi, projenin ‘Küçük Destek’ desteği sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.

 Birinci aşamayı geçen başvurular 14 Ekim 2019 tarihinde başvuru sahiplerine duyurulacak ve Seçici Kurul tarafından değerlendirilecekleri ikinci aşamaya geçmeye hak kazanmış olacaktır.

 İkinci Aşama

Birinci aşamayı geçen proje teklifleri, varsa eksiklikleri tamamlanarak, gözden geçirilmiş Proje Başvuru Formları ve Tablo 2’de belirtilen belgelerin asılları ya da başvuran kurum tarafından onaylanmış örneklerinin başvuru formu ve kılavuzlarında belirtilen diğer belge ve dokümanlarla birlikte, 31 Ekim 2019 saat 17.00’ye kadar posta, kargo veya elden teslim yoluyla WWF-Türkiye’nin sayfa 12’de belirtilen posta adresine ulaştırılacaktır.

İletişim:

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı

Büyük Postane Caddesi No: 19 Kat: 5 34420 Bahçekapı, İstanbul

Telefon/Faks: 0212 528 20 30 / 0212 528 20 40

 E-posta: kucukdestek@wwf.org.tr

 www.wwf.org.tr

www.turkiyenincani.org
 
Başvuru Kılavuzu ve Detaylı bilgi için tıklayınız


08.07.2019 Pazartesi