HİBE & FONLAR

EaSI Programı Teklif Çağrısı: EURES ve PROGRESS – KOBİ personeli için Hareketlilik Değişim Programı


EaSI Programı kapsamında " KOBİ personeli için Hareketlilik Değişimi programı” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Çağrının genel amacı, çalışanlar, yöneticiler ve / veya (ortak) sahipleri için, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerden gelen kısa vadeli sınır ötesi geçici görevlendirmeleri desteklemektir.

Bu geçici görevlendirmeler ile şirketlerin yurtdışında yeni bağlantılar kurarak veya mevcut ortaklıkları güçlendirerek ('KOBİ'ler için uluslararası iş fırsatı) işlerini daha iyi hale getirme, becerilerini ve kapasitelerini artırma fırsatları sağlanması amaçlanmaktadır.

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 döneminde nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanacaktır. 

Program yaklaşık 920 milyon Avro bütçesinin % 61’i PROGRESS ayağı; % 18’i EURES ayağı ve % 21’i Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı için ayrılmıştır. EURES ayağının aday ülkelerin katılımına açık olmaması nedeniyle ülkemiz bu ayağa katılım sağlamayacaktır.

Programın hedefleri:
 
(1) AB hedeflerinin sahiplenilmesinin arttırılması ve istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi;
(2) işgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi;
(3) AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili uygulanmasının sağlanması;
(4) coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması;
(5) mikrofinansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için erişilebilirliğinin arttırılması
(6) sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin arttırılmasıdır.

PROGRESS
Ülkemizin katılım sağlayabileceği PROGRESS ayağı,
  1. istihdam,
  2. sosyal koruma ve içerme, 
  3.  çalışma şartları olmak üzere üç tematik sektördeki politikaların iyileştirilmesi konusunda destek sağlanmaktadır.
PROGRESS ayağının finanse edeceği eylemler şunlardır:

- Analitik çalışmalar: istatistiki veri temini, uzman ağları, araştırma ve analizler, etki analizleri, Birlik hukukunun ulusal mevzuata aktarılmasının ve uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve bu faaliyetlerin sonuçlarının yaygınlaştırılması.

- Karşılıklı öğrenme: iyi uygulamaların paylaşılması, konferans ve seminerler, yasa ve politika uygulayıcılarının eğitilmesi, eğitim ve iletişim faaliyetleri, işgücü piyasası ve Birlik politika ve mevzuatına ilişkin bilgi değişimi için bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi.

- Destek faaliyetleri: anahtar role sahip Birlik ağlarının operasyon maliyetleri, ulusal otoritelerin kapasite oluşturma faaliyetleri, çalışma grupları organizasyonu, ulusal otoritelerin personel değişimi.

PROGRESS ayağı kapsamında teklif çağrısı ile finansman sağlanması durumunda AB tarafından maksimum % 80 oranında eş-finansman sağlanacaktır.

Programın PROGRESS ayağı, kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarına açıktır. Bu kapsamda, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, istihdam hizmet sağlayıcıları, Birlik hukuku altında kurulmuş uzman kuruluşlar, sosyal ortaklar, STK’lar, yüksek eğitim kurumları ve araştırma enstitüleri, değerlendirme ve etki analizi uzmanları, ulusal istatistik büroları ve medya kuruluşları programdan faydalanabilmektedir. Ayrıca, Avrupa Konseyi, OECD, ILO ve diğer BM yapıları ile Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerle işbirliği de desteklenebilecektir.
 
Kimler Başvurabilir:

Ana başvuru sahibi, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde işveren çıkarlarını temsil eden dernekler veya Avrupa Birliği düzeyinde kurulan işveren kuruluşları olmalıdır. Eş-başvuru sahibi / sahipleri, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde sosyal ortaklar da dahil olmak üzere özel veya kamu kuruluşları olmalıdır.

Destek Miktarı ve Kuralları:

Toplam bütçesi 2 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında 1 veya 2 proje Avrupa Komisyonu tarafından fonlanacaktır.
 
Çağrı Takvimi:
Proje başvurularının 17 Eylül 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.
 
Detaylı bilgi için tıklayınız


03.07.2019 Çarşamba