HİBE & FONLAR

Sürdürülebilir Biyokütle Projesi-Biyokütle Enerjisi Tesisi Destek Programı


Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nun yürütücüsü olduğu "Türkiye'nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyokütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi" yürütülmektedir. Proje ile tarımsal sanayi sektöründe modern biyo-enerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arasında dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ülkemizde gıda, yem olmayan ve değerlendirilmeyen atıklardan enerji (ısı, elektrik, soğuk) üretilerek tarımsal sanayide kullanılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda fındık zurufu, ayçiçeği sapı, pamuk sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama atıkları, sera atıklarının sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, ısı ve elektrik, ısı-elektrik ve soğuk üretecek 5 tesis kurulumunun desteklenmesi hedeflenmektedir.

Projelerde verimlilik, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve mümkün olduğunca yerli makina/ekipman kullanımı kriterleri ön planda tutulacaktır.

Grup 1: Isı Üreten Tesisler:
 • Tesiste kullanılacak hammaddeler fındık zürufu, ayçiçeği sapı, pamuk sapı,  bağ ve budama atıkları, çeltik kavuzu (tavuk gübresi ile karışık olabilir), sera atıklarından en az biri veya bu atıkların karışımları olmalıdır. Ayrıca yörede değerlendirilmediği ispatlanan ve Genel Müdürlüğümüz ve UNIDO tarafından da değerlendirilmediğine karar verilen diğer tarımsal atıklar da bu atıklarla karıştırılarak kullanılabilir.
 • Üretilecek ısının bir tarımsal sanayi tesisinde veya bir bölgenin (köy, kasaba, mahalle, organize sanayi bölgesi vb) ısıtılmasında kullanılması esastır.
 • Makine ve ekipmanların kullanılacak hammadde ile uyumlu ve verimli olması gereklidir.
 • Karbon bazlı yaşam döngüsü değerlendirme çalışması olan, karbon ticareti faaliyeti için gerekli girişimleri de bulunan projeler ilave puanla değerlendirilecektir.
 • Yerli ve verimli olan makine ekipman kullanan projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Grup 2: Isı ve Elektrik Üreten Tesisler
 • Tesiste kullanılacak hammaddeler fındık zurufu, ayçiçeği sapı, pamuk sapı, bağ ve budama atıkları, çeltik kavuzu (tavuk gübresi ile karışık olabilir), sera atıklarından en az biri veya bu atıkların karışımları olmalıdır. Ayrıca yörede değerlendirilmediği ispatlanan ve Genel Müdürlüğümüz ve UNIDO tarafından da değerlendirilmediğine karar verilen diğer tarımsal atıklar da bu atıklarla karıştırılarak kullanılabilir.
 • Üretilecek ısı ve elektrik tarımsal sanayi tesisi/tesislerinde kullanılmalıdır. Proje kojenerasyon tesisi olarak tasarlanmalı, elektriğin yanı sıra üretilen ısı mutlaka verimli bir şekilde kullanılmalıdır (sanayi tesisi/tesislerinin ısıl işlem gerektiren proseslerinde, bir bölgenin (köy, kasaba, mahalle, organize sanayi bölgesi vb) ısıtılmasında kullanılabilir).
 • Isı ve elektriğin yanı sıra soğuk da üreten ve tarımsal sanayide kullanılmasını sağlayan projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 • Makine ve ekipmanların kullanılacak hammadde ile uyumlu ve verimli olması gereklidir.
 • Yerli ve verimli makine ekipman kullanımını gerçekleştirecek projelere öncelik verilecektir.
 • EPDK’dan üretim lisansı almış/alma sürecinde olan ancak henüz tamamlanmamış projeler de değerlendirmeye alınacaktır.
 • Karbon bazlı yaşam döngüsü değerlendirme çalışması ve/veya karbon ticareti faaliyeti için gerekli girişimleri de bulunan projeler ilave puanla değerlendirilecektir.
Kimler Başvurabilir:

Hibe almaya uygun olmak için, başvuru sahibi aşağıda belirtilen tüzel kişilerden birisi olmalıdır:

Başvuru Sahibi: Tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri, enerji kooperatifleri, belediyeler, çiftçiler, özel sektör firmaları ve organize sanayi bölgeleri.

Ortaklar: Tarımsal üretici birlikleri/kooperatifleri, enerji kooperatifleri, belediyeler, çiftçiler, özel sektör firmaları ve organize sanayi bölgeleri.

Muhtemel başvuru sahibi, adının Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun yasaklı listesinde bulunması halinde TAGEM’e başvuramaz ya da hibe almaya hak kazanamaz.
 • Başvuru sahipleri vergi ve Sosyal Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdırlar (yapılandırılmış borçlar kabul edilecektir).
 • Hibe Sözleşmesi yapılması halinde, başvuru sahibi proje kapsamında faydalanıcı olacaktır.
 • Başvuru sahibi, eğer var ise ortaklar ile birlikte hareket etmek zorundadır. 
 • Vekâlet ile yapılan başvurular reddedilecektir.
 
Destek Miktarı ve Kuralları:
 
Proje GEF-6 finansmanı ile UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı) tarafından desteklenecektir.

Önerilen projelerde %50’ye kadar hibe desteği verilecektir. Destek/eşfinansman miktarı iş planı sonucunda ortaya koyulacak fizibilite çalışmaları ve karlılık analizi sonrasında kesinleşecektir. Teknik destek (fizibilite çalışması ve iş planı) maliyetleri proje tarafından karşılanacaktır.

Programın sözleşme makamları UNIDO ve TAGEM’dir.
 
Çağrıya Özel Hususlar:

Uygun başvuru için http://www.surdurulebilirbiyokutle.com adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması ve formun, gozde.celik@tarimorman.gov.tr akyol.huseyin@tarimorman.gov.tr adresine elektronik olarak, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km, Çankaya/ANKARA 06800  posta yolu ile gönderilmelidir.
 • Tesiste kullanılacak teknolojinin (doğrudan yakma, biyogaz (metanizasyon), gazlaştırma, piroliz vb.), gerektirdiği makine ve ekipmanlar kullanılacak hammadde ile uyumlu ve verimli olması gereklidir.
 • Hammaddelerin tesise yakınlığı seçme nedeni olarak değerlendirilecektir. Tesislerde teknoloji seçimine göre oluşan atıkların (toprak düzenleyiciler, biochar, organik gübre, vb) kullanımını planlayan projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir
 • Yerli ve verimli makine ekipman kullanımını gerçekleştirecek projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 • Bankalar tarafından kredilendirilebilir projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir
 • Karbon bazlı yaşam döngüsü değerlendirme çalışması olan, karbon ticareti faaliyeti için gerekli girişimleri de bulunan projeler ilave puanla değerlendirilecektir.
 • Enerji kooperatifleri, tarım kooperatifleri/birliklerinin, organize sanayi bölgelerinin başvuruları önceliklidir.
 • Desteklenecek uygun maliyetler, projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Sunulacak bütçe gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.
  Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler proje formu içinde yer alan proje bütçesi bölümünde belirtilmelidir. Her bir kalemin birim maliyeti, adedi ve gerekçesi yazılmalıdır.
  Proje kapsamında UNIDO’dan alınacak desteğin yanı sıra alınması planlanan diğer finansman kaynakları ve bütçeleri belirtilmelidir.
  Satın almalarda Devlet İhale Kanununun kuralları uygulanacaktır. Bu kurallar çerçevesinde satın alınacak araç, gereç, ekipmanlarla ilgili teklifler ve teknik şartnameler proje dosyasında yer almalıdır.

Bu programda desteklenmeyecek maliyet kalemleri aşağıda sıralanmıştır:
 
 • Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,
 • Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri,
 • Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri,
 • Proje kapsamında çalışacak personele ödenecek ücretler,
 • Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
 • Hali hazırda başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler,
 • Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.
 • Bina ve inşaat giderleri desteklenmeyecektir.
   
  Çağrı Takvimi:
 
Başvuru : 09 Nisan 2019 – 19 Temmuz 2019
Bilgilendirme toplantıları : 10 Nisan 2019 – 15 Mayıs 2019
 
 
Değerlendirme : 30 Temmuz 2019  –  15 Eylül 2019
Fizibilite Çalışmaları  : 16 Eylül 2019 – 15 Kasım 2019
Uygulama    
 
Isı                          : 18 Kasım 2019 – 15 Mayıs 2021
Kojenerasyon-Trijenerasyon : 18 Kasım 2019 – 31 Aralık 2021
 
Not: TAGEM ve UNIDO çağrı metinlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
 
İletişim:
 
 
    Gözde ÇELİK ÖZER Hüseyin AKYOL
Telefon: : 05372808529
 
05057810571
0(312) 307 61 55
E-posta : gozde.celik@tarimorman.gov.tr akyol.huseyin@tarimorman.gov.tr
Adres : Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km, Çankaya/ANKARA 06800 TÜRKİYE
 
Detaylı bilgi için tıklayınız


28.06.2019 Cuma