Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Ön Yeterlilik ilanı

ÖN YETERLİK İLANI
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
 
Bitlis İli Merkezde Bulunan Sit Alanları Ve Etkileme Geçiş Alanı Sınırları İçerisindeki 40 Hektar Alanda Hazırlanacak Olan Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Olması Doğrultusunda Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması hizmet alım işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Söz konusu iş, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunarak görüşmeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1-Ajansın İrtibat Bilgileri
  a) adresi : Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van
  b) telefon ve faks numarası : 0432 485 10 15 - 0432 215 65 55
  c) elektronik posta adresi : satinalma@daka.org.tr
2-Ön yeterlik konusu işin
  a) niteliği, türü ve miktarı : Bitlis İli Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması (1 Adet)
  b) yapılacağı yer : Bitlis Merkez (40 Hektar Alanda)
  c) işin süresi : 180 Gün
3-Ön yeterlik değerlendirmesinin
  a) yapılacağı yer : Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van
  b) tarihi ve saati : 10.08.2018 15:00

4-Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
c)  Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
d) Faaliyet sürelerine ilişkin belgeler:
e) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, (Ek-5u)
f) Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ön yeterlik başvurusunda bulunması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterlik başvurusu yapabilmeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümleri,
 b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, sunulması gereklidir.
Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;
 
1) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
2) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya  da  bu  kriterlerin  sağlandığını  göstermek  üzere  yeminli  mali  müşavir  veya  serbest muhasebeci mali müşavirce düzenlenen belgeyi sunar. Adayın veya isteklinin bilanço ve eşdeğer belgeler kapsamında sunduğu belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4/1/1961  tarihli  ve  213  sayılı  Vergi  Usul  Kanununun  174  üncü  maddesine  göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince   onaylanmış   olması   zorunludur.   Yabancı   ülkede   düzenlenen   bilanço   veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına  göre  bu  belgeleri  düzenlemeye  yetkili merci  tarafından  onaylanmış  belge  ile tevsik edilebilir.
Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam  gelirin  toplam  gidere  oranının  veya  son  iki  yıla  ait  gelir  ve  giderlerin  parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1- İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a)  İlan  tarihinden  geriye  doğru  son  on  yıl  içinde  kabul  işlemleri  tamamlanan  hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri ile ilgili iş deneyimi gösteren belgeleri, sunması zorunludur.
 
İstekli tarafından 100.000,00 TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
 
5-Ön yeterlik dokümanı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı - Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 10.08.2018 Cuma günü, saat 15:00’e kadar Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı - Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

7- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

Ek-5b Ön Yeterlilik İlanı
Bitlis  Kentsel Tasarım Ön Yeterlik Değerlendirmesi 2018

03.08.2018 Cuma

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.