DUYURULAR

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Araçları Kiralanması işi Herkese Açık İhale usulü ile ihale edilecektir

İHALE İLANI
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Araçları Kiralanması işi Herkese Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:
a) adresi                              : Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van
b) telefon ve faks numarası  : 0432 485 10 15 - 0432 215 65 54
c) elektronik posta adresi      : satinalma@daka.org.tr
 
2-İhale Konusu İşin:
a) niteliği, türü ve miktarı       : 6 adet (1 adet 8+1 yolcu kapasiteli minibüs, 4 adet 4+1 yolcu kapasiteli C segmenti binek araç, 1 adet 4+1 yolcu kapasiteli D segmenti binek araç)  hizmet aracı kiralama (şoförsüz)
b) yapılacağı yer                  : Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van
c) süresi                              : 2 Yıl
 
3-İhalenin
a) usulü    : Açık İhale
b) yapılacağı yer : Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van
c) tarihi ve saati : 25.05.2018 Cuma Günü Saat:15:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.5- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.6- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7- İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi,(Oda Faaliyet Belgesi)
4.1.8- Şartname ekinde yer alan standart formlar
4.1.9- İsteklinin teklif sunduğu döneme ait SGK ve Vergi Borcunun olmadığına dair belgeler.
4.1.10- İsteklinin bağlı bulunduğu Ticaret Odası / Ticaret ve Sanayi Odasından alınan İhale yasaklısı olmadığına dair belge

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale dokümanı  Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van adresinde ve www.daka.org.tr ajans web sayfasında görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, 25.05.2018 saat 15:00’a kadar Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8-İstekliler tekliflerini,  birim fiyat üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10-Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

İhale dosyaları için tıklayınız.


18.05.2018 Cuma